Skontaktuj się z nami: UK +38 066 522 55 11 PL +48 66 522 55 11

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 01.11.2016 r.

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia regularnych przewozów pasażerskich autokarami, na linii międzynarodowej Polska – Ukraina,
 2. Przewoźnik – przewoźnik wskazany na Bilecie, tj.:
  1. FanLogic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, z siedzibą w Wałbrzychu, posiadająca adres: ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych, Polska, KRS: 0000754530, NIP: 8862845685, REGON: 020431010 lub
  2. Prywatną spółką akcyjną „Piszczanskie ATP 10540” z siedzibą w Piszczanka, posiadającą adres: ul. Szewczenka 57, 24700 Piszczanka, Ukraina, zarejestrowaną w Jedynym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Jednostek Organizacyjnych (ЄДР) pod numerem (ЄДРПОУ): 05460887, albo
  3. podwykonawca wskazany na Bilecie.
 3. Pasażer – osoba korzystająca z usług Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu.
 4. Bilet – dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazaną w nim osobę, na podanej trasie, w ustalonym terminie i za określoną cenę.
 5. Pośrednicy – podmioty prowadzące sprzedaż Biletów na rzecz Przewoźnika za pośrednictwem stron internetowych oraz na wybranych dworcach autobusowych w Polsce i na Ukrainie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do zawarcia umowy przewozu dochodzi poprzez nabycie Biletu przed rozpoczęciem podróży.
 2. Przed nabyciem Biletu Pasażer jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup Biletu jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu.

III. BILETY

 1. .Bilet można zakupić za pośrednictwem strony internetowej: www.naszbus.com, a także u Pośredników. Sprzedawcą biletu zakupionego przez www.naszbus.com w walucie:

  - PLN jest FanLogic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa ,
  - UAH jest Prywatną spółką akcyjną „Piszczanskie ATP 10540” . Dla płatności kartą w PLN operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.”
 2. Bilet jest dokumentem jednorazowym, imiennym i nie może być odstąpiony/zbyty innej osobie.
 3. Sprzedaż, zwrot i zmiana Biletów za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika www.naszbus.com odbywa się zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie www.naszbus.com. Zasady sprzedaży, zwrotu i zmiany Biletów u kierowcy w autokarze określa niniejszy Regulamin. Zasady sprzedaży, zwrotu i zmiany Biletów u Pośredników określają regulaminy i warunki Pośredników.
 4. Zmiany Biletu można dokonać na zasadach określonych w ust. 3 powyżej także za pośrednictwem infolinii, na 24 godziny przed planowanym odjazdem. Numer infolinii w Polsce: +48665225511, numer infolinii na Ukrainie: +380665225511. Nie ma możliwości dokonania zmiany Biletu u kierowcy autokaru.
 5. Przewoźnik oferuje do sprzedaży Bilety jednostronne oraz w dwie strony.
 6. Bilet jest sprzedawany bez przydziału określonego miejsca w autokarze. Miejsce w autokarze przydziela obsługa autokaru.
 7. Pasażer ma możliwość zmiany trasy przejazdu oraz zmiany daty wyjazdu wskazanej na Bilecie. Za dokonanie zmiany Przewoźnik pobiera opłatę manipulacyjną w kwocie 20 PLN/130 UAH brutto. W przypadku, gdy zmiana trasy przejazdu polega na skróceniu trasy przejazdu w trakcie przejazdu, Przewoźnik nie pobiera opłaty manipulacyjnej, ale również nie zwraca należności za skrócenie trasy przejazdu.
 8. W przypadku rezygnacji z odbycia podróży przez Pasażera (odstąpienia od umowy przewozu), Przewoźnik zwraca należność za niewykorzystany Bilet, po potrąceniu części należności (odstępnego), której wysokość wynosi:
  1. w przypadku rezygnacji w terminie powyżej 7 dni przed planowaną datą odjazdu – 15%,
  2. w przypadku rezygnacji w terminie od 7 do 3 dni przed planowaną datą odjazdu – 30%,
  3. w przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni przed planowaną datą odjazdu – 50%,
  4. w przypadku rezygnacji w ciągu 24 godzin przed planowaną datą odjazdu oraz po odjeździe autokaru – 100%.
 9. Podstawą zmiany/zwrotu Biletu jest okazanie ważnego Biletu oraz wniosek Pasażera. Zwrotu należności za niewykorzystany Bilet, zakupiony u kierowcy autokaru, dokonuje Przewoźnik.
 10. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Biletu, powodującego niemożliwość jego odczytania, Bilet należy uważać za nieważny. Pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za zakupiony Bilet. Przewoźnik nie wystawia duplikatu Biletu.
 11. Przewoźnik oferuje następujące zniżki na zakup Biletu:
  1. dla dzieci do lat 5 – 50%,
  2. dla dzieci od 5 do 12 lat – 10%,
  3. dla studentów do 26 roku życia – 10%,
  4. przy zakupie Biletów dla grupy powyżej 6 osób – 10%.
 12. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki podczas zakupu Biletu oraz w trakcie kontroli w autokarze. W przypadku nieposiadania odpowiedniego dokumentu uprawniającego do zniżki, Pasażer jest zobowiązany do dokonania dopłaty do pełnej ceny Biletu, obowiązującej w dniu dokonywania dopłaty.
 13. Przewoźnik oferuje sprzedaż Biletów w cenach promocyjnych. Jeżeli Pasażer zakupił Bilet w cenie promocyjnej i zamierza dokonać zmiany Biletu, zmiana następuje z uwzględnieniem ceny Biletu obowiązującej w dniu dokonania zmiany, jeżeli cena jest wyższa. W takim wypadku Pasażer jest zobowiązany do dopłaty. Jeżeli w dniu dokonania zmiany Biletu cena jest niższa, Pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za różnicę w cenie.
 14. W trakcie podróży Pasażer jest zobowiązany zachować Bilet do kontroli. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego Biletu, Pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia Biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie 100 PLN/650 UAH brutto.

 

IV. BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie maksymalnie 2 sztuki bagażu:
  1. jedną sztukę bagażu o wadze do 30 kg oraz wymiarach 60/40/40 cm, przewożonego w luku bagażowym (zwanego dalej „Bagażem rejestrowym”),
  2. jedną sztukę małego bagażu o wymiarach, pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera (zwanego dalej „Bagażem podręcznym”),
  3. dodatkowo dozwolony jest przewóz sprzętu (wózki dziecięce, narty, rower, snowboard, itp.) pod warunkiem umieszczenia go w odpowiednim opakowaniu oraz w zależności od dostępnego miejsca w luku bagażowym. Za przewiezienie wskazanego sprzętu jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN/650 UAH. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia takiego sprzętu, jeżeli nie ma miejsca w luku bagażowym lub jego przewiezienie może zagrażać bezpieczeństwu podróżnych lub ich bagażom.
 2. Dodatkowy bagaż może być przewożony w miarę możliwości Przewoźnika, za dodatkową opłatą 4 PLN /kg -30 UAH/kg. W przypadku, gdy Bagaż rejestrowy przekracza dozwoloną wagę, Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 4 PLN/30 UAH za każdy dodatkowy kilogram.
 3. Każda sztuka Bagażu rejestrowego przewożona w luku bagażowym jest oznakowana banderolą bagażową. Banderola bagażowa jest wydawana przez załogę autokaru przy odprawie, wraz z kwitem bagażowym.
 4. Pasażer będący osobą niepełnosprawną ma prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub innego niezbędnego sprzętu.
 5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.
 6. Członek załogi autokaru wydaje bagaż posiadaczowi kwitu bagażowego lub na podstawie innego dowodu wskazującego, że dany bagaż należy do Pasażera, w przypadku zgubienia kwitu bagażowego w trakcie podróży.
 7. Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako Bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych, a także sprzętu elektronicznego na przechowanie oraz nie odpowiada za ich zagubienie bądź zniszczenie w trakcie podróży.
 8. Zabronione jest przewożenie rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia w obecności Pasażera przewożącego bagaż lub jeżeli jest to niemożliwe w obecności innych Pasażerów. W razie ujawnienia naruszenia powyższego wyłączenia koszty związane z przewożeniem niedozwolonych rzeczy ponosi Pasażer przewożący taki bagaż. Pasażer ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzeczy przewożone w ramach bagażu, a także za skutki i koszty związane z przewożeniem niedozwolonego bagażu.
 9. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić uszkodzony bagaż celem dokonania stosownych oględzin w siedzibie Przewoźnika oraz protokół podpisany przez kierowcę, sporządzony w momencie stwierdzenia zdarzenia lub oświadczenie uzasadniające brak sporządzenia protokołu.
 10. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Pasażerów w autokarze po zakończeniu podróży. W przypadku nieodebrania bagażu po zakończeniu podróży, stosuje się przepisy o rzeczach znalezionych.
 11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Bagaż podręczny przewożony pod nadzorem Pasażera.
 12. Przewóz zwierząt i roślin nie jest dozwolony.

 

V. PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 1. Osoby w wieku poniżej 12 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Osoby w wieku od 12 do 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie, jeżeli legitymują się pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie podróży, sporządzoną według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.naszbus.com, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności załogi autokaru podczas odprawy związanej z przyjmowaniem Pasażera na pokład.
 3. Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie.
 4. Przewoźnik nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.
 5. W przypadku poniesienia przez Przewoźnika w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Przewoźnik będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.
 6. W przypadku, gdy przepisy kraju objętego trasą przejazdu wymagają przewożenia osób niepełnoletnich w fotelikach zabezpieczających, Pasażer jest zobowiązany do zapewnienia fotelika zabezpieczającego we własnym zakresie.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer zobowiązany jest do stawienia się na przystanku minimum 30 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
 2. Pasażer wsiadając do autokaru ma obowiązek okazać ważny na daną trasę Bilet oraz dokumenty niezbędne do przekraczania granic. Wyłączną odpowiedzialność za brak ważnych dokumentów podróży ponosi Pasażer. W przypadku zatrzymania Pasażera na granicy, Pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany Bilet. Jeżeli w związku z zatrzymaniem Pasażera na granicy, Przewoźnik poniesie dodatkowe koszty, Pasażer jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów Przewoźnikowi. W przypadku zatrzymania Pasażera na granicy, Przewoźnik czeka na Pasażera nie dłużej niż 30 min. Po tym czasie Przewoźnik ma prawo pozostawić Pasażera i jego bagaż na granicy.
 3. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów celno – dewizowych obowiązujących w poszczególnych państwach przejazdu.
 4. Osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej winny powiadomić Przewoźnika o szczególnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności, a w szczególności dotyczących wejścia na pokład pojazdu, przesiadki, opuszczenia pojazdu, miejsc siedzących oraz przewożonego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i innych środków pomocniczych.
 5. Pasażerowie proszeni są o podporządkowanie się zarządzeniom załogi autokaru wynikającym z realizacji obowiązków zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i Przewoźnika.
 6. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przez niego w trakcie przewozu.
 7. Pasażer odpowiada za szkody spowodowane dokonywanymi przez niego czynnościami ładunkowymi.
 8. W autokarach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
  1. zrealizowania przewozu Pasażera i bagażu na trasie określonej w Bilecie,
  2. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody i należytej obsługi w czasie przewozu.
 2. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
 3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega warunków Regulaminu,
  2. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów, w szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie,
  3. nie posiada lub odmawia okazania wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do podróżowania dokumentów, w tym nie posiada dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do odpowiednich przepisów celnych lub wizowych, bądź też nie został legalnie wpuszczony do właściwego kraju przez władze imigracyjne.
 4. Przewoźnik ma prawo do zmiany rozkładu jazdy, zmiany trasy przejazdu, a także nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wypadkach siły wyższej i wystąpienia okoliczności niezależnych od Przewoźnika, w szczególności takich jak warunki atmosferyczne, wypadki i utrudnienia drogowe, objazdy na trasie, nieprzewidziane roboty drogowe, zamieszki, strajki, działania wojenne, awaria autokaru itd.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość zrealizowania przewozu w przyczyn wskazanych w ust. 4 powyżej, a także ma prawo do niezrealizowania przejazdu z innych przyczyn. W takim wypadku Przewoźnik zwraca Pasażerowi całą należność za zakupiony Bilet.
 6. Przewoźnik informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży autokar jest wyposażony w monitoring.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować do Przewoźnika pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub drogą mailową na adres: [email protected] lub [email protected], w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę sporządzenia reklamacji;

2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6) wykaz załączonych dokumentów;

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

 1. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, kwit bagażowy, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
 2. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć Bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu, pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty, podpisane przez kierowcę autokaru.
 3. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z jednoczesnym powiadomieniem Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
 4. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3-4, przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie:
  1. w przypadku przewozu wykonywanego przez FanLogic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Wałbrzychu, posiadającą adres: ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych, Polska, KRS: 0000754530, NIP: 8862845685, REGON: 020431010 – przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego,
  2. prywatną spółką akcyjną „Piszczanskie ATP 10540” z siedzibą w Piszczanka, posiadającą adres: ul. Szewczenka 57, 24700 Piszczanka, Ukraina, zarejestrowaną w Jedynym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Jednostek Organizacyjnych (ЄДР) pod numerem (ЄДРПОУ): 05460887 – przepisy powszechnie obowiązujące prawa ukraińskiego,
  3. w przypadku przewozu wykonywanego przez podwykonawcę wskazanego na Bilecie – przepisy powszechnie obowiązujące państwa, w którym ma siedzibę podwykonawca.
 2. W przypadku zaistnienia sporów dotyczących wykonania umowy przewozu, będą one rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Przewoźnika.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.naszbus.com.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r.

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies. Czytaj więcej